Firemný užívateľský účet

E-shop je určený len pre online objednávky B2B klientov Corner & Co. Pre nakupovanie sa prosím prihláste alebo registrujte.

Registrácia nového klienta Prihlásiť sa

Čo získate ako B2B klient

 • Individualizované ceny
 • Prehľadný užívateľský účet
 • Vlastné nákupné zoznamy
 • Zrýchlený modul nákupu
 • Servis a poradenstvo
 • Priamy kontakt s obchodníkom
Ďalšie informácie
Corner logo
Prihlásiť sa

E-shop je určený len pre online objednávky B2B klientov Corner & Co. Pre nakupovanie sa prosím prihláste alebo registrujte. Viac info.

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

I. Úvodné ustanovenia

 1. Na základe prejavenej vôle zmluvných strán sa tieto všeobecné zmluvné obchodné podmienky (ďalej len „VZOP“) stávajú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami a považujú sa za zmluvné dojednania v rámci právneho vzťahu medzi zmluvnými stranami založeného zmluvou. 
 2. Zmluvnými stranami sú predávajúci a kupujúci.
 3. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami sú upravené zmluvou a VZOP. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy neupravené zmluvou a VZOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodného zákonníka“) a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. 
 4. Za platné a účinné konanie zmluvných strán sa považuje konanie štatutárnych zástupcov zmluvných strán, oprávnených zástupcov zmluvných strán, splnomocnencov zmluvných strán, zamestnancov zmluvných strán, ktorí boli preukázateľne platne poverení konať za zmluvnú stranu v rámci obchodno-záväzkovo vzťahu založeného zmluvou (ďalej len „oprávnená osoba“).
 5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmien v identifikácii subjektov predávajúceho a kupujúceho uvedených v zmluve, sú povinní túto zmenu písomne si oznámiť v lehote do 24 hodín. Ak zmluvná strana túto zmenu neoznámi v súlade s ustanovením predchádzajúcej vety, bude sa doručovanie správ, oznámení, výziev alebo iných písomností vykonávať v súlade s príslušnými ustanoveniami týchto VZOP  so zachovaním všetkých právnych účinkov takéhoto doručovania.

 

II. Vymedzenie pojmov

 1. Predávajúcim sa rozumie spoločnosť CORNER SK spol. s r. o., so sídlom Krížna  12, 811 07 Bratislava, zapísaný v oddiel Sro, vložke číslo 7477/B registra Okresného súdu Bratislava I, IČO: 31377971, DIČ: 2020303087, IČ DPH: SK2020303087 (ďalej len „predávajúci“). Korešpondenčná adresa predávajúceho je adresa jeho prevádzky: Stará Vajnorská 39, 831 04 Bratislava.
 2. Kupujúcim sa rozumie podnikateľ – právnická alebo fyzická osoba označená v zmysle ust. § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka,  ktorá má ku dňu účinnosti  zmluvy  v zmysle týchto VZOP oprávnenie podnikať.
 3. Zmluva je obojstranný právny akt zmluvných strán, je uzatvorená momentom prejavu súhlasu zmluvných strán s jej obsahom (ďalej „zmluva“).
 4. Za predmet kúpy sa považuje hnuteľná vec alebo hnuteľná vec so súvisiacimi službami alebo služba zo sortimentnej ponuky a vlastníctva predávajúceho, ktorý predávajúci dodá kupujúcemu v zmysle uza-tvorenej zmluvy (ďalej len „tovar“, príp.  „služba“). 
 5. Za zmluvu  sa považuje Rámcová zmluva o dodávkach tovaru a samostatná kúpna zmluva.
 6. Za miesto plnenia sa považuje priestor dohodnutý v zmluve, kde má predávajúci dodať tovar. Ak zmluva neobsahuje miesto plnenia, miestom plnenia je prevádzka predávajúceho alebo iné miesto, na ktorom sa predávajúci s kupujúcim písomne osobitne dohodne.
 7. Za dobu plnenia sa považuje časový úsek  dohodnutý v zmluve, počas ktorej má predávajúci dodať tovar kupujúcemu.
 8. Osobou oprávnenou komunikovať v otázkach zmluvy je osoba, ktorá je označená kupujúcim a predávajúcim  pre tento účel priamo v zmluve.
 9. Osobou oprávnenou na prevzatie  tovaru je osoba, ktorá je označená kupujúcim a predávajúcim pre tento účel priamo v zmluve. 

 

III. Predmet zmluvy

 1. Zmluvné strany uzatvoria samostatnú kúpnu zmluvu, upravujúcu obchodno-záväzkový vzťah ad hoc (vrátane formy akceptácie objednávok, tak ako nasleduje), a/alebo Rámcovú zmluvu o dodávkach tovaru, ktorá rámcovo upraví podmienky kúpnej zmluvy. 
 2. Zmluva sa považuje za uzavretú:
 1. momentom pripojenia podpisov oprávnených osôb zmluvných strán na konci printového textu zmluvy; alebo
 2. momentom akceptácie objednávky zo strany predávajúceho v súlade s bodom 5. tohto článku (platí aj pre samostatné objednávky v rámci Rámcových zmlúv o dodávkach), pričom objednávka môže byť v písomnej podobe zaslaná kupujúcim niektorým z nasledujúcich spôsobov: formou písomnej listiny, formou faxu, prostriedkami elektronickej komunikácie alebo
 3. momentom dodania tovaru  v prípade, ak nie je zmluva písomne akceptovaná predávajúcim;
 4. momentom prípravy tovaru na dodanie predávajúcim, v prípade telefonickej objednávky.
 1. Objednávka vystavená kupujúcim môže mať printovú podobu tlačiva s  náležitosťami  predtlačenými predávajúcim,  alebo printovú podobu obdobného formuláru – vyhotoveného kupujúcim, z ktorého je zrejmý úkon kupujúceho, obsahujúci minimálne náležitosti objednávky, tak ako nasleduje. 
 2. Objednávka vystavená kupujúcim musí obsahovať minimálne náležitosti podľa bodu 7. tohto článku.
 3. Za akceptáciu objednávky sa v zmysle týchto VZOP považuje písomná  akceptácia objednávky zaslaná predávajúcim kupujúcemu formou písomnej listiny, prípadne formou faxu, alebo prostriedkami elektro-nickej komunikácie.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právu odmietnuť  akceptáciu objednávky v prípade, že objednávka obsahuje také náležitosti, ktoré z časových, prípadne iných prevádzkových dôvodov nemôže predávajúci riadne a včas splniť, a/alebo z dôvodov, ak má kupujúci ku dňu doručenia objednávky predávajúcemu, voči pre-dávajúcemu nesplnené záväzky vyplývajúce kupujúcemu z akéhokoľvek právneho vzťahu založeného medzi  kupujúcim a predávajúcim, prípadne z dôvodov, kedy je zrejmé, že objednávka kupujúceho má špekulatívny charakter.
 5. Zmluva obsahuje minimálne tieto náležitosti:
 1. dátum objednania tovaru,
 2. výška kúpnej ceny a platobné podmienky,
 3. názov a druh tovaru druhovo určený,
 4. lehota na dodanie tovaru, alebo denný režim prevzatia tovaru;
 5. množstvo tovaru – počet v kusoch alebo v iných merných jednotkách uvedených v sortimente predávajúceho,
 6. označenie osôb oprávnených prevziať tovar za kupujúceho,
 7. označenie osôb oprávnených komunikovať v otázkach zmluvy na strane jednotlivých zmluvných strán, vrátane kontaktov týchto osôb,
 8. pôsob dopravy tovaru,
 9. podpis oprávnenej osoby kupujúceho.
 1. Akékoľvek návrhy na zmeny týkajúce sa zmluvy (napr. zmena tovaru, zmena lehoty dodania tovaru, zmena miesta dodania tovaru, zmena osoby oprávnenej na prevzatie tovaru a pod.), je kupujúci povinný písomne včas oznámiť predávajúcemu, v opačnom prípade je kupujúci zodpovedný za vznik škody, ktorá  porušením tejto povinnosti vznikla predávajúcemu.
 2. V prípade, ak po uzatvorení zmluvy dôjde z dôvodov na strane kupujúceho k jeho návrhu na zmenu akýchkoľvek podmienok zmluvy, vrátane zmeny miesta plnenia, zmeny lehoty plnenia, zmeny sortimen-tu, predávajúci bude tento návrh na zmenu podmienok akceptovať iba za predpokladu, že je to v jeho pre-vádzkových možnostiach.  Inak si predávajúci vyhradzuje právo predmetný návrh odmietnuť, pričom je viazaný pôvodnými zmluvnými dojednaniami, o čom upovedomí kupujúceho. Predávajúci  nie je v  omeškaní so splnením povinnosti dodať tovar. V prípade, ak z dôvodu akceptácie navrhnutých zmien podmienok zmluvy (napr. expresné dodávky) vzniknú predávajúcemu zvýšené náklady, tieto  sa zaväzuje v plnej výške zaplatiť kupujúci a úhrada týchto nákladov sa stáva súčasťou  kúpnej ceny.  Ustanovenia bodu  8. tohto článku  nie je týmto ustanovením bodu 9. dotknuté.

 

IV. Dodacie podmienky

 1. Predávajúci dodá kupujúcemu tovar podľa podmienok uvedených v zmluve. Ak nie je doba plnenia z akýchkoľvek dôvodov uvedená v zmluve, predávajúci  poskytne avízo o pripravenosti dodávky na pre-vzatie kupujúcemu. Avízo o pripravenosti dodávky poskytne predávajúci kupujúcemu, niektorým z nasledovných spôsobov: 
 1. písomnou formou,
 2. formou faxu alebo prostriedkami elektronickej komunikácie,
 3. telefonicky.
 1. Predávajúci si vyhradzuje právo stanoviť po dohode s kupujúcim osobitné, konkrétne dodacie podmienky s prihliadnutím k svojim expedičným a iným prevádzkovým možnostiam.
 2. Predávajúci dodá tovar na miesto plnenia podľa zmluvy. V prípade, ak predávajúci nie je povinný dodať tovar v určitom mieste, povinnosť predávajúceho dodať tovar je splnená jeho odovzdaním tovaru prvé-mu prepravcovi.
 3. Pri dodaní tovaru predloží predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom dodací list. Pri prevzatí tovaru poverená osoba kupujúceho potvrdí riadne a úplne dodací list. Pri dodaní tovaru  treťou osobou (napr. spro-stredkovateľ, dopravca) sa za dodací list považuje doklad preukazujúci dodanie tovaru tejto osobe.
 4. Predávajúci je oprávnený odmietnuť odovzdanie tovaru v prípade akýchkoľvek pochybností o hodnovernosti osoby, ktorá má tovar prevziať v mene kupujúceho, pričom o tejto skutočnosti predávajúci neodkladne oboznámi osobu poverenú komunikovať v otázkach tejto zmluvy na strane kupujúceho. V prípade, že predávajúci neobdrží od kupujúceho záväznú informáciu o osobe, ktorej má byť tovar odovzdaný, ani v lehote do troch dní od vykonania oznámenia predávajúcim, márnym uplynutím tejto lehoty sa povinnosť predávajúceho dodať tovar považuje za riadne splnenú.
 5. V prípade, ak kupujúci po uzavretí zmluvy odmietne z akéhokoľvek dôvodu prevziať tovar, prípadne jeho časť a/alebo odmietne potvrdiť riadne a úplne dodací list a/alebo bez vážneho dôvodu uskutočňuje také úkony, ktoré bránia predávajúcemu v riadnom splnení povinnosti dodať tovar, považuje sa to za porušenie povinnosti kupujúceho vyplývajúce mu zo zmluvy, čo zakladá  nárok predávajúceho na náhradu škody voči kupujúcemu. V uvedenom prípade sa zmluvná povinnosť predávajúceho považuje  za riadne splnenú a za deň splnenia dodávky tovaru sa v uvedenom prípade považuje deň, kedy  preukázateľne bolo kupujúcemu oznámené že si tovar môže prevziať. Ak kupujúci neprevezme tovar z dôvodu prekážok na strane kupujúceho, čím predávajúcemu vzniknú dodatočné náklady na jeho doručenie alebo uskladnenie, vzniká predávajúcemu právo na úhradu týchto dodatočných nákladov kupujúcim a kupujúci sa ich zaväzuje akceptovať.
 6.  Prevzatím tovaru a potvrdením dodacieho listu kupujúcim, ako aj na z iných dôvodov osobitne uvedených v týchto VZOP sa tovar považuje za riadne dodaný predávajúcim. Dodaním tovaru je splnená zmluvná povinnosť predávajúceho a predávajúcemu vzniká právo na zaplatenie kúpnej ceny tovaru v zmysle zmluvy a týchto VZOP.
 7. Predávajúci dodá kupujúcemu tovar riadne zabalený a označený takým spôsobom, aby bola zabezpečená jeho ochrana pri nevyhnutnej manipulácii a ďalšom uskladnení. Tovar je zabalený tak, aby nedošlo k strate kvalitatívnych a kvantitatívnych vlastností pri dodržaní podmienok skladovania. Kupujúci je povinný tovar si pri prevzatí riadne prezrieť a  s týmto manipulovať s prihliadnutím na jeho vlastnosti.
 8. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho, momentom jeho odovzdania kupujúcemu.
 9. V prípade ak dôjde z dôvodov na strane predávajúceho (s výnimkou okolností, ktoré nemohol predávajú-i ani pri vynaložení všetkej potrebnej starostlivosti ovplyvniť) k omeškaniu s dodaním tovaru podľa zmluvy, má  kupujúci právo odmietnuť prevziať tovar, alebo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. Právo uvedené v predchádzajúcej vete je kupujúci povinný uplatniť u predávajúceho neodkladne, najne-skôr do 1 dňa po vzniku omeškania, v opačnom prípade toto právo kupujúcemu zaniká a predávajúci nie je v omeškaní so splnením svojej povinnosti dodať tovar. Ak kupujúci prevezme tovar po dohodnutej le-hote dodania má sa za to, že kupujúci akceptuje novú lehotu dodania tovaru a predávajúci nie je v omeškaní so splnením povinnosti dodať tovar.
 10. Predávajúci je oprávnený prerušiť dodávku tovaru podľa zmluvy v prípade, že je kupujúci  v omeškaní so splnením záväzku podľa  zmluvy viac ako 7 dní, čo sa nepovažuje za porušenie povinností a/alebo zá-väzkov zo strany predávajúceho.

V. Kupná cena, platovné podmienky

 1. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene tovaru na základe dohody zmluvných strán uzatvorenej v zmluve a to ako cena jednotková bez platnej sadzby DPH. Ku predmetnej jednotkovej cene bude pripočítaná platná sadzba DPH v súlade s príslušnou legislatívou Slovenskej republiky. 
 2. Kúpna cena sa skladá z ceny tovaru a ceny dopravy tovaru, ak je tovar dopravovaný predávajúcim.
 3. Náklady na dopravu tovaru, v niektorých prípadoch, osobitne dohodnutých medzi predávajúcim a kupujúcim bude znášať predávajúci s výnimkou ustanovenia čl. IV. bod 6 tretia veta.
 4. Kúpnou cenou sú zmluvné strany viazané po celú dobu platnosti zmluvy, s výnimkou obojstranne dohodnutej zmeny kúpnej ceny. 
 5. Kúpna cena za tovar je splatná na základe faktúry vystavenej  predávajúcim, v lehote splatnosti uvedenej v zmluve. Kúpna cena sa uhrádza formou uvedenou v zmluve, v prípade hotovostnej platby do výšky limitujúcej osobitným právnym predpisom priamo pri prevzatí tovaru kupujúcim, alebo bezhotovostným prevodom v prospech účtu predávajúceho uvedeného v zmluve alebo na faktúre vystavenej predávajúcim.
 6. Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu dňom splnenia povinnosti dodávky tovaru.
 7. Predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť voči kupujúcemu zábezpeku kúpnej ceny v podobe zálohy na základe zálohovej faktúry, s lehotou splatnosti 7 dní odo dňa vystavenia zálohovej faktúry.
 8. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu aj iné nenárokové cenové zvýhodnenia súvisiace napr. s odobratým množstvom tovaru, formou a časom platby (zľava, bonus, skonto) a pod. Individuálnu úpravu podmienok nenárokového cenového zvýhodnenia upravuje zmluva. Predpokladom na prípadné poskytnutie akéhokoľvek cenového zvýhodnenia sú uspokojené všetky záväzky kupujúceho voči predávajúcemu a súčasne úhrada všetkých splatných záväzkov kupujúceho predávajúcemu v lehote splatnosti. Z akéhokoľvek cenového zvýhodnenia podľa tohto bodu sú vyňaté tovary a služby, ktoré boli kupujúcim nadobudnuté za zvýhodnenú, osobitnú cenu. Tieto tovary a služby, ktoré sú vyňaté  z cenového zvýhod-nenia, môžu ale nemusia byť na faktúre osobito označené.

VI. Povinnosti a záväzky zmluvných strán

 1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar podľa zmluvy a previesť na neho vlastnícke právo k dodávanému tovaru v zmysle podmienok zmluvy a týchto VZOP a kupujúci je povinný prevziať tento tovar a za dodaný tovar zaplatiť kúpnu cenu v súlade so zmluvou a VZOP.
 2. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude odstraňovať ani meniť akúkoľvek obchodnú značku, obchodný názov, označenie alebo inú identifikáciu na tovaroch alebo ich obale, ani vykonávať akékoľvek zmeny na tovaroch bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho. V prípade pozmeňovania tovarov kupujúcim, je tento plne zodpovedný za akúkoľvek škodu, ktorú v súvislosti s takýmto konaním kupujúceho utrpel predávajúci a zbavuje predávajúceho zodpovednosti za akékoľvek nároky tretej strany, ktoré vznikli z tohto titulu bez ohľadu na právny základ a príčinu takýchto nárokov. Kupujúci vyhlasuje, že v prípade, ak z dôvodov v zmysle  tohto bodu 2. uplatní voči predávajúcemu nárok na náhradu škody akákoľvek tretia osoba, kupujúci za túto škodu zodpovedá, ako by ju spôsobil on sám.
 3. Kupujúci sa zaväzuje uskladňovať a nakladať s dodaným tovarom podľa podmienok ustanovených vo všeobecne záväzných predpisoch (napr. potravinársky kódex) a/alebo podľa odporúčaní výrobcu. Tovar nesmie byť vystavený takým fyzikálnym a chemickým vplyvom prostredia (napr. uloženie vo výkladnej skrini, vplyv priameho slnečného svetla, nízkych alebo vysokých teplôt, vysokej vlhkosti a pod.), ktoré majú za následok zmenu kvalitatívnych alebo kvantitatívnych vlastností tovaru. 
 4. Kupujúci vyhlasuje, že bol predávajúcim riadne oboznámený s vlastnosťami  dodávaného tovaru, ako aj so zásadami jeho ďalšej manipulácie a uskladnenia. 

 

VII. Záručné podmienky. Reklamačné podmienky

 1. Predávajúci poskytuje na dodaný tovar záručnú dobu v súlade s podmienkami zmluvy a VZOP ako nasleduje. 
 2. Predávajúci týmto prehlasuje, že dodaný tovar spĺňa všeobecne záväzné normy platné na území Slovenskej republiky, ako aj všetky normy a podmienky platné v krajine pôvodu.
 3. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar a prípadne služby, ktoré si zakúpil z jeho sortimentnej ponuky 
 1. majú požadovanú kvalitu a úžitkové vlastnosti, v súlade s účelom na ktorý sú určené;
 2. vmajú výrobcom udané prevádzkovo-technické parametre a že ich používanie na určené účely bolo schválené v súlade s príslušnými všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi na území Slovenskej republiky;
 3. zodpovedajú podľa všeobecne záväzných právnych predpisov zdravotným, hygienickým a iným podmienkam v nich ustanoveným;
 4. sú bez vád.
 1. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný tovar riadne skontrolovať. Ak kupujúci prehliadku tovaru pri jeho prevzatí nevykoná dôsledne alebo vôbec, môže si nároky z vád tovaru uplatniť len za predpokladu, ak hodnoverne preukáže, že tovar nemal vadu už v čase prevzatia. 
 2. Vznik vady na tovare uplatňuje kupujúci u predávajúceho výhradne písomnou formou, počas pracovných dní v pracovnom čase od 8.00 hod. do 15.00 hod. Adresa pre zaslanie písomnej reklamácie je korešpon-denčná adresa predávajúceho alebo elektronická adresa reklamacie@corner.sk.
 3. Súčasťou písomnej reklamácie sú údaje: identifikácia predávajúceho, identifikácia kupujúceho, druhové označenie reklamovaného tovaru, označenie množstva reklamovaného tovaru, podrobný popis vady, čas zistenia vady, dátum prevzatia tovaru, dátum uplatnenia reklamácie,  uplatňované právo na vybavenie reklamácie, meno, priezvisko, funkčné zaradenie  osoby oprávnenej za kupujúceho podať reklamáciu, dodací list alebo faktúra, prípadné iné doklady, na základe ktorých kupujúci tovar prevzal.
 4. Predávajúci oboznámi kupujúceho o prijatí reklamácie, ako aj o ďalšom postupe.
 5. Kupujúci je povinný uplatniť vady u predávajúceho neodkladne, v súlade s ust. § 428 Obchodného zá-konníka, inak nároky z vád kupujúcemu zanikajú.  
 6. Miesto reklamačného konania je prevádzka predávajúceho, prípadne iné miesto dohodnuté s predávajúcim. 
 7. Náklady na zaslanie reklamovaného tovaru predávajúcemu znáša kupujúci. 
 8. Kupujúci je povinný reklamovaný tovar skladovať oddelene, tento nepoužívať a uschovať ho s náležitou starostlivosťou pre reklamačné konanie. Pokiaľ je to z povahy vady nevyhnutné, je kupujúci povinný vy-konať také dôkazné prostriedky, ktoré budú preukazovať reklamovanú vadu v čase jej oznámenia predá-vajúcemu. Ustanovenia čl. VI. bod 2. a 3. sa použijú primerane. 
 9. Kupujúci má právo reklamovať dodaný tovar len ak je nepoužitý a nepoškodený nevhodnou manipuláci-ou a/alebo skladovaním.  
 10. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu vady u predávajúceho,  v nasledovnej záručnej dobe:
 1. reklamáciu množstva, obalov, hmotnosti alebo objemu najneskôr pri prevzatí tovaru;
 2. reklamáciu akosti u zjavných vád do 15 dní od prevzatia tovaru;
 3. reklamáciu ostatných vád do 45 dní od prevzatia tovaru.
 1. Reklamácie uplatnené kupujúcim po uplynutí záručnej doby, budú predávajúcim odmietnuté, ako podané oneskorene.
 2. Reklamáciu pri prevzatí tovaru uplatňuje kupujúci vyznačením na dodacom liste a pri dodávkach prostredníctvom sprostredkovateľa dopravy (kuriéra) uvedením výhrady pri potvrdení ložnej listiny, ako aj vyplnením a podpisom reklamačného protokolu. Ust. bodu 6 tohto článku sa použije primerane.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo nebrať zreteľ na dodatočné reklamácie uplatnené už kupujúcim k tomu istému tovaru, prípadne jeho časti.
 4. Ak nemôže predávajúci vybaviť reklamáciu ihneď, vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o prevzatí reklamácie (reklamačný protokol), ktorý obsahuje identifikáciu predávajúceho a kupujúceho, názov, množstvo a prípadné príslušenstvo reklamovaného tovaru, opis vady, uplatňované právo spôsobu rieše-nia reklamácie kupujúcim a predpokladaný termín jej vybavenia. 
 5. Predávajúci , (o. i.) zamietne reklamáciu ako nedôvodnú, v prípade: 
 1. ak kupujúci nepreukáže dokladom alebo iným dostatočne dôveryhodným spôsobom, že reklamova-ný tovar alebo služby boli zakúpené zo sortimentnej ponuky a vlastníctva predávajúceho a že dosiaľ neuplynula ustanovená záručná doba;
 2. uplatnených vád, ktoré spôsobil kupujúci a/alebo iná (tretia) osoba alebo vznikli nezávisle na ich konaní poškodením v situáciách vis maior;
 3. uplatnených vád, ktoré vznikli nesprávnym spôsobom používania, používaním na iné účely než na aké sú určené svojím charakterom, svojvoľnými úpravami a opravami;
 4. uplatnených vád, ktoré vznikli v dôsledku nedodržania pokynov a výslovných upozornení pre kupujúceho alebo boli spôsobené kupujúcim a/alebo treťou osobou poverenou kupujúcim nevhodným skladovaním a/alebo používaním a/alebo uložením v nevhodnom prostredí a/alebo nevhodnou manipuláciou tovaru;
 5. uplatnených vád, ktoré sú z povahy tovaru obvyklé a nie sú považované za vady a/alebo ktoré vzniknú ako dôsledok použitej technológie pri ich výrobe a ich výskyt nemení kvalitatívne alebo kvantitatívne vlastnosti tovaru a neobmedzuje kupujúceho v použití tovaru na určený účel (napr. chuť po korku a pod.);
 6. ak k prevodu alebo prechodu vlastníctva tovaru z predávajúceho do vlastníctva iného subjektu došlo na základe inej právnej skutočnosti, než kúpna zmluva, alebo ktorý tomuto subjektu poskytol predávajúci v súvislosti s jeho skúšobným alebo prechodným používaním bez toho, aby na tento subjekt došlo súčasne k prevodu vlastníctva. V týchto prípadoch sa postupuje podľa podmienok zmluvného vzťahu alebo iného právneho aktu, na základe ktorého k týmto skutočnostiam došlo;
 7. uplatnených vád, o ktorých kupujúci v čase uzavretia zmluvy vedel, alebo s prihliadnutím na okolnosti za ktorých sa zmluva uzavrela, mal vedieť.
 1. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci posudzuje každú reklamáciu individuálne, starostlivo s prihliadnutím na všetky okolnosti a je oprávnený reklamáciu zamietnuť aj z iných  dôvodov, ako sú  označené v predchádzajúcom odseku  tohto článku.
 2. Pokiaľ kupujúcemu v zmysle ustanovení VZOP a ustanovení príslušných právnych predpisov vznikne povinnosť prevziať reklamovaný tovar od predávajúceho alebo ho predávajúci preukázateľne vyzve na prevzatie reklamovaného tovaru, je kupujúci povinný prevziať predmet reklamácie bez zbytočného odkladu najneskôr však v lehote do 15 dní odo dňa, v ktorý mu táto povinnosť vznikla. Pokiaľ kupujúci neprevezme predmet reklamácie v tejto lehote, považuje sa neprevzatý tovar za vec, ktorá je predmetom zmluvy o uložení veci v zmysle ustanovení § 516 a nasl. Obchodného zákonníka. Predávajúci je oprávnený kupujúcemu účtovať za uloženie reklamovanej veci paušálnu náhradu za vynaložené náklady vo výške 5 € za každý aj začatý deň uloženia a v prípade, že kupujúci neprevezme predmet reklamácie do 30 dní je predávajúci oprávnený v súlade s podmienkami uvedenými v ustanovení § 525 Obchodného zákonníka na účet kupujúceho predmet reklamácie vhodným spôsobom predať a proti získanej kúpnej cene započítať celkovú sumu paušálnej náhrady za vynaložené náklady v zmysle tohto bodu, ako aj ostatné svoje pohľadávky voči kupujúcemu.
 3. O skončení reklamačného konania predávajúci  písomne oboznámi kupujúceho, pričom reklamačné ko-nanie ukončí predávajúci niektorým z nasledovných spôsobov:
 1. odmietnutie reklamácie ako podanej oneskorene,
 2. odôvodnené zamietnutie reklamácie,
 3. uznanie reklamácie ako dôvodnej.
 1. V prípade uznania  reklamácie ako dôvodnej,  predávajúci neodkladne pristúpi ku uspokojeniu nárokov vyplývajúcich kupujúcemu z takejto reklamácie  a to niektorým z nasledovných spôsobov: 
 1. výmena reklamovaného tovaru za nový; 
 2. zníženie kúpnej ceny za reklamovaný tovar, prípadne jeho časť;
 3. vrátenie kúpnej ceny, prípadne jej časti.
 1. Akákoľvek reklamácia nemá vplyv na splatnosť faktúr vystavených predávajúcim kupujúcemu v zmysle podmienok zmluvy a povinnosť kupujúceho riadne uhradiť kúpnu cenu.

VIII. Sankcie

 1. V prípade, že dôjde k porušeniu povinnosti kupujúceho riadne a včas uhradiť fakturovanú kúpnu cenu v lehote splatnosti uvedenej v zmluve, kupujúci sa dostane do omeškania  a predávajúci má právo voči kupujúcemu  na zaplatenie zmluvnej pokuty a to za každé jednotlivé porušenie tejto povinnosti vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania. Týmto nie je dotknutý nárok predávajúceho na náhradu škody. V prípade, ak  omeškanie kupujúceho presiahne dobu 30 dní, predávajúci má právo voči kupujúcemu na zaplatenie  zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý aj začatý  deň omeškania. 
 2. Zmluvná pokuta uplatnená predávajúcim v zmysle bodu 1 tohto článku  je splatná v lehote tak, ako bude uvedené vo výzve na jej uhradenie doručenej kupujúcemu. Uplatnením zmluvnej pokuty zo strany predá-vajúceho  v zmysle  tohto článku, nie je dotknutý nárok  predávajúceho na náhradu škody. 
 3. V prípade, že dôjde k porušeniu povinnosti kupujúceho riadne a včas uhradiť fakturovanú kúpnu cenu, predávajúci má právo prerušiť dodávku tovaru kupujúcemu a zadržať všetky ďalšie i potvrdené dodávky tovaru kupujúcemu až do úplnej úhrady splatnej kúpnej ceny.  Týmto nie je dotknuté ustanovenie bodu 1. a 2. tohto článku. 
 4. Omeškaním kupujúceho so splnením peňažného záväzku voči predávajúcemu, vzniká predávajúcemu okrem nároku na úhradu zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania právo na paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky a to bez osobitného upozornenia. Výšku paušálnej náhrady pred-metných nákladov ustanoví vláda SR nariadením.
 5. V prípade, ak dôjde k porušeniu povinnosti predávajúceho včas dodať tovar v súlade s podmienkami zmluvy, má kupujúci právo voči predávajúcemu  na zaplatenie  zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % z hodnoty oneskorene dodaného tovaru podľa faktúry. 
 6. Uplatnením nárokov zmluvných strán uvedených v tomto článku, nie je dotknuté právo zmluvných strán na odstúpenie od zmluvy v zmysle podmienok zmluvy.

IX. Výhrada vlastnictva

 1. Vlastnícke právo prechádza na kupujúceho až úplnou úhradou celej kúpnej ceny.  Za úhradu kúpnej ceny sa považuje moment pripísania celej kúpnej ceny v prospech predávajúceho.
 2. V prípade že si kupujúci neplní svoje platobné záväzky v dohodnutých termínoch, vlastnícke právo k tovaru naďalej patrí predávajúcemu. 
 3. Kupujúci  sa zaväzuje, že až do momentu nadobudnutia vlastníckeho práva ku tovaru, ku tomuto ani k jeho časti nezriadi žiadne práva v prospech tretích osôb, tovar, ani jeho časť neposkytne tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho. V prípade, že kupujúci poruší záväzok uvedený v predchádzajúcej vete a tovar by bude spracovaný, alebo spojený s inou časťou tovaru patriaceho kupu-júcemu, prípadne tretej strane, predávajúci sa stáva podielovým spoluvlastníkom k veci, ktorá vznikla použitím tovaru dodaného predávajúcim a to v pomere hodnoty tovaru patriaceho predávajúcemu k hodnote tovaru patriaceho kupujúcemu, prípadne tretej strane, súčasne je kupujúci zodpovedný za vznik škody, ktorá porušením tohto záväzku vznikne predávajúcemu.
 4. Kupujúci je povinný vydať predávajúcemu predmet jeho vlastníctva, prípadne inak uspokojiť vlastnícke  nároky predávajúceho k tovaru, to všetko v primeranej lehote, uvedenej v písomnej výzve na vydanie, ktorú predávajúci zašle kupujúcemu. V prípade omeškania kupujúceho s vydaním  predmetu vlastníctva predávajúcemu, predávajúci si môže voči kupujúcemu uplatniť nárok na náhradu zmluvnej pokuty vo výške 5 €, za každý aj začatý deň omeškania so splnením uvedenej povinnosti, čím nie je dotknutý nárok predávajúceho na náhradu škody. Zmluvná pokuta je splatná v lehote, tak ako bude uvedené vo výzve na jej úhradu doručenej kupujúcemu.

X. Záverečné ustanovenia

 1. V prípade, ak zmluva odkazuje na prílohy majú tieto prílohy povahu zmluvných dojednaní a sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
 2. Nesplnenie alebo oneskorené plnenie akéhokoľvek záväzku medzi predávajúcim a kupujúcim ktoré bolo zapríčinené výhradne zásahom vyššej moci v zmysle ust. § 374 Obchodného zákonníka (napr. živelné pohromy, výpadky v dodávkach energií, zákazy, nariadenia a príkazy vládnej inštitúcie majúcej právomoc nad stranami tejto zmluvy, povstaním, vojnou, štrajkami alebo inými stranami nekontrolovateľnými skutočnosťami) nebude považované za porušenie zmluvných podmienok, pokiaľ strana, ktorej bolo zabránené v dodržaní zmluvy vykoná všetky potrebné opatrenia k ich dodržaniu, ktoré je možné od nej spravodlivo požadovať.
 3. Podpisom zmluvy kupujúci uznáva v celom rozsahu čo do právneho základu a výšky  pohľadávku predávajúceho vyplývajúcu zo zmluvy a zaväzuje sa túto podľa podmienok zmluvy uspokojiť. 
 4. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia (ústna,  písomná) v akýchkoľvek otázkach zmluvy bude prebiehať:
 1. písomne, poštou na korešpondenčné adresy  zmluvných strán uvedené v zmluve, prípadne na iné korešpondenčné adresy na území SR, ktoré budú včas  preukázateľne komunikované zmluvnými stranami,  a/alebo
 2. písomne elektronicky na tie adresy, ktoré budú konkrétne uvedené v zmluve, prípadne na adresy, ktoré budú včas  preukázateľne komunikované zmluvnými stranami, a/ alebo  
 3. písomne faxom – na číslo, ktoré bude konkrétne uvedené v zmluve, prípadne na číslo, ktoré bude preukázateľne včas komunikované zmluvnými stranami, a/alebo    
 4. telefonicky – na číslo, ktoré bude konkrétne uvedené v zmluve, prípadne na číslo, ktoré bude včas preukázateľne komunikované zmluvnými stranami.    
 1. Pre účely zmluvy bude za moment doručenia akejkoľvek písomnosti alebo oznámenia (v súlade s ustanovením bodu 4. tohto článku) v súlade s podmienkami zmluvy, považovaná niektorá z nasledov-ných skutočností:
 1. uplynutie lehoty 60 minút od momentu odoslania písomnosti druhej zmluvnej strane na poslednú preukázateľne známu e-mailovú adresu;
 2. uplynutie lehoty 5 pracovných dní od odoslania písomnosti doporučenou listovou zásielkou, pričom odoslanie tejto písomnosti bude hodnoverne preukázané potvrdeným poštovým podacím lístkom, bez ohľadu na úspešnosť doručenia;
 3. uplynutie lehoty 3 dní od vykonania pokusu o doručenie písomnosti druhej zmluvnej strane  pro-stredníctvom tretej osoby a to bez ohľadu na úspešnosť doručenia, pričom vykonanie pokusu o doručenie bude hodnoverne preukázané potvrdením prevzatia písomnosti treťou osobou, alebo jej vyhlásením o doručení adresátovi alebo vyhlásením  o pokuse doručiť písomnosť.
 1. Predávajúci si vyhradzuje právo všetky pohľadávky zo zmluvy voči kupujúcemu previesť  na tretie osoby, prípadne tieto zaťažiť právom tretích osôb bez súhlasu kupujúceho alebo započítať pohľadávku voči kupujúcemu jednostranným právnym úkonom v zmysle § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.
 2. Ak dôjde k zmene VZOP, najmä (nie však výlučne) z dôvodu zmeny legislatívy na území SR, ktorá zmena bude zasahovať do znenia VZOP  je predávajúci povinný túto skutočnosť oznámiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu. Momentom oznámenia zmien kupujúcemu, prípadne momentom zverejnenia týchto zmien na verejne prístupnom web portále predávajúceho vstupujú tieto zmeny VZOP do platnosti.
 3. Pokiaľ jednotlivé ustanovenia VZOP sú celkom alebo čiastočne neúčinné alebo nevykonateľné, netýka sa to účinnosti ostatných ustanovení a zmluvný vzťah sa v tej časti riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecné záväznými právnymi predpismi platnými na území Sloven-skej republiky.
 4. Všetky spory, ktoré vzniknú medzi zmluvnými stranami v súvislosti so zmluvou  budú zmluvné strany prednostne riešiť formou zmieru. 
 5. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú tieto VZOP. Tieto VZOP vstupujú do platnosti a účinnosti dňom uzavretia zmluvy oboma zmluvnými stranami  a platia po dobu trvania zmluvy, ak nebude dohodnuté zmluvnými stranami inak (s prihliadnutím na ustanovenia bodu 7. tohto článku).

V Bratislave, 01. 04. 2021.